Alvino Gabriel
I'm AJ. That's about it.
 • typicalhope:

  think-2

  • 250
  • 250
 • W̶̢̢͐͌̊̈ͮ̉ͧ̋̂͂́ͬͤ̋ͭ͊͌̀e̵ͤ̽́ͧͯ̎̃̌͟ ̶̵͒̀̇ͥ͋͌̈ͫ̐̍̆̎ͭ̐̎͛͊̔n̵̶̨̓̓̍̽̐̄̀̐̐̇͟͡ê̵̶ͩ͛̉̉̀ͥͤ̈́͂̋̈͒͗̈͊v̶̡̧͗̽ͨͣ̓ę̵̨̆̓̆̊̉̅ͯ̌̏̿ͧ̑̋͝r̵͛̐̂̄̋̓̾ͫ̂ͣ̉̓͐҉ ̵̋̓ͬ̑̇͟l̴̡̧̛̆̏͐̿͆̊̕e̴̵ͩ̏ͫ̌̍̒̆͂̽ͯ͊ͦ̔̌ͮͥͯ͘̕f̧̧̆̃ͦ͂t̶̢̒͌́͒̾̓ͧ̋̔̚͢ ̴̂̿͂́͝t̨͌̈ͥ̋ͫ̓̋͗ͭ͌̿ͤ̏͏h̨̊̄ͭ͐̂̉̈̉̾ͮͨ̇ͦ̏͏͞҉͘ȩͧ̉͛ͣ҉ ͤͨͮ̐̍̓̾̿͌̎ͧ͒́͢͟ģ̴̊̾̌ȓ̵̨͗ͩͩ́̓ͯ͐̅͊͒ͯ̏̂ó̃ͤ̃̇ͤ͆ͧ̾̇̓̒͆̇̃̀͜͜u̴̍̉͐ͤ̅ͯ̒̿ͬͯ̀̽̿̃̓̏ͥ̕͡n̽͛̆͑͑ͯͥͯͮ͂͋ͧ̀͘̕͞͠d̸̴̔ͬͣͣ́ͤ̏ͨ̓̓̽̈́̚͠

  #latenightedits #mexturesapp #fragmentapp #matterapp

 • (via hexeosis)

  • 39
  • 39
 • (via hexeosis)

  • 1127
  • 1127
 • halloweentv:

  Nowhere on the chart do you see Frankensteins. There’s no such thing. No plural.

  • 137
  • 137
 • (via hexeosis)

  • 998
  • 998
 • (via hexeosis)

  • 1510
  • 1510
 • (Source: hexeosis, via hexeosis)

  • 702
  • 702
 • 9999ad:

  i guess we all have to accept our existence sooner or later

  • 479
  • 479
 • beesandbombs:

  sphere rings

  • 433
  • 433